OVK-besiktning

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Det är som namnet antyder en besiktning av ventilationen i en byggnad med syftet att säkerställa ett gott inomhusklimat. Regelbunden OVK har varit obligatoriskt i Sverige sedan 1991.

OVK utförs alltid vid ett nybygge eller då ett nytt ventilationssystem har installerats. Regeln är sedan att skolor, sjukhus och andra offentliga miljöer ska besiktigas vart tredje år, likaså flerfamiljshus och kontor där det finns fläktventilation för både från- och tilluft.

Certifikat obligatoriskt

För att genomföra en OVK-besiktning behöver kontrollanten vara certifierad. Det finns två typer av certifikat, normal (N) och kvalificerad (K). Kontrollant med N-certifikat får göra besiktningar i fastigheter med självdrag och mekanisk frånluftsventilation, en kontrollant med K-certifikat får utföra OVK i alla byggnader.

Hur ofta?

I byggnader med självdragsventilation eller frånluftsventilation med värmeåtervinning görs en OVK-besiktning istället vart sjätte år. I byggnader med högst två våningar där man har mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning eller mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning finns inget krav på OVK förutom en grundbesiktning innan systemet tas i bruk.

Hur går det till?

Vid en OVK-besiktning för kontrollanten protokoll där han noterar eventuella brister i ventilationssystemet. Detta protokoll lämnas sedan till byggnadens ägare, fastighetsförvaltaren eller bostadsrättsföreningens representant. Ett exemplar skickas också till kommunens byggnadsnämnd. Kontrollanten utfärdar också ett intyg med datum för när kontrollen genomfördes. Detta intyg måste sitta väl synligt i byggnaden, föredragsvis i entrén eller trapphuset. Om brister i ventilationssystemet påtalats efter besiktning har den som är ansvarig för fastigheten oftast sex månader på sig att åtgärda dem, om bristerna inte är av allvarlig art. Om han underlåter att åtgärda bristerna kan kommunen tvinga honom med hot om vite.

När man gör en OVK-besiktning tittar man på hur ventilationssystemet fungerar i relation till vilka byggregler som gällde när det installerades. Man ställer alltså inte samma krav på ett äldre ventilationssystem som på ett nyare. Dock kan kontrollanten rekommendera bättre lösningar för ventilationen om han anser att systemet inte fungerar tillfredsställande.

Eget ansvar

OVK-besiktningen är reglerad i plan- och bygglagen samt Boverkets miljömål ”God bebyggd miljö”. Det är alltså varje fastighetsägares ansvar att se till att OVK blir genomförd regelbundet. En fastighets ägare eller bostadsrättsförening som vill ha OVK utförd vänder sig till en firma med K-certifierade kontrollanter. En certifierad firma kan även erbjuda kombinerade besiktnings- och serviceavtal med fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar. De ser då till att hålla efter ventilationssystemet genom rengöring och tätare kontroller, viket gör att ventilationssystemet fungerar bättre och får en längre livslängd.

Verkar ej förbättrande

Det är också viktigt att poängtera att en OVK-besiktning inte förbättrar ventilationen. Det är enbart en okulär kontroll vars syfte är att kontrollera att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande utifrån sina förutsättningar, och att inomhusmiljön är godkänd enligt boverkets och miljölagens riktlinjer. Vill man ha bättre ventilation i en byggnad bör man installera ett bättre ventilationssystem. Även här kan en certifierad firma hjälpa till med rekommendationer.

Läs mer på http://www.ovkbesiktning.nu/.

Renovering av badrum efter vattenskador

Vi har varnat för fuskjobb tidigare och vi har flaggat för vilka enorma konsekvenser som kan komma av att anlita fel rörmokare eller fel företag vid exempelvis en omfattande badrumsrenovering. Det vi tänkte göra nu är att visa på hur man ska agera då olyckan väl varit framme och hur man ska göra för att återställa ett vatten- eller fuktskadat badrum. Vi har tidigare enbart sagt någonting om att det hela är dyrt och att det tar tid att reparera. Men vi har inte pekat på hur en renovering ser ut och hur man ska göra för att kunna återgår till det normala.

Först och främst: Har du drabbats av en vattenskada eller misstänker du att du har e fuktskada i ditt badrum? Du är inte ensam. Enligt en omfattande undersökning kallad Vattenskaderapporten så kom det fram några skrämmande siffror gällande statusen i våra badrum: så mycket som 53 % av alla vattenskador sker i just badrummet. Främst så är boven i dramat lokaliserat till två stycken ställen: golvbrunnen eller tätskiktet. Dessa två områden är således de första som bör kontrolleras.

En liten fotnot: vattenskador i golvbrunnen är ofta resultatet av ett dåligt jobb medan tätskiktet och vattenskador härstammande därifrån ofta beror på slarv från husägaren. Det är inte ovanligt att man exempelvis borrar upp hyllor och hängare och därmed skadar tätskiktet; något som är onödigt sett till dagens starka lim som går utmärkt att använda. det om det: Vattenskaderapporten gav oss ett svar om var vattenskador uppkommer – en kompletterande rapport gav oss ett svar om hur många. Anticimex genomförde nämligen 2010 en undersökning där 200.000 villor i Sverige undersöktes. Här kom man fram till att så mycket som en fjärdedel var i riskzonen för vattenskador och att ungefär två av hundra hade pågående vattenskador. Skrämmande.

Hur gör man då om man drabbas? Ja, det är viss skillnad på vatten- och fuktskador och ett första steg är att man kontaktar sitt försäkringsbolag och/eller en besiktningsman för en undersökning. Har du tilläggsförsäkring så brukar en sådan även gälla tätskiktet (annars finns det risk för att du själv får stå för den kostnaden). Ibland så kan det räcka med att man korrigera exempelvis golvbrunnen, skapar bättre avrinning och hyr en avfuktare – något man kan göra här – för att komma till bukt med skadan. I många fall så krävs det dock ett mer omfattande ingrepp där kakel och klinkers måste rivas ut och där man dels måste reparera och dels även fukta av badrummet ifråga.

Viktigt är att man är medveten om att den som utfört jobbet har ett ansvar i frågan. Åtminstone tio års garanti är det som gäller (enligt Konsumentverket och Konsumenttjänstlagen). Dock bör du vara medveten om att detta kan bli lite av en långbänk – många företagare smiter ansvaret och det kan vara svårt att vinna en process. Och: en sådan tar tvivelsutan lång tid.

Kontakta per omgående ditt försäkringsbolag och se över vad som gäller där. De har ofta företag under sina vingar som kan bistå vid renoveringar. Steg nummer två är att få företaget vars jobb ligger bakom vatten- eller fuktskadan att ta sitt ansvar. Steg nummer tre är att vara beredd på att vänta. En reparation kan ta lång tid. Har du tur dock så räcker det med att hyra en riktigt effektiv avfuktare. Detta om du upptäckt felet i god tid. Framförhållning krävs – misstänker du att något är fel i ditt badrum så måste du agera direkt. dra inte ut på det; felen är inte självläkande.

Min rörmokare i Stockholm gjorde ett dåligt jobb

Att man som privatperson ibland tyvärr råkar ut för ett dåligt jobb då man anlitar en firma är något som man måste räkna med. Det är liksom en del av livet – man anliter ett företag för att bygga något, en målare för att måla eller en rörmokare för att fixa avloppet hemma och sedan inser man att jobbet inte håller den kvalitet man räknat med.

Det här har dock – under senare år – blossat upp och blivit ett stort problem för hela samhället och främst då i en större stad som Stockholm där allt fler oseriösa aktörer finns tillgängliga på marknaden och detta oavsett vilken bransch man än söker hjälp inom. Du som privatperson i Stockholm kan alltså anlita en rörmokare och därefter inom loppet av några dagar se hur rör börjar läcka eller att ledningar spricker – saker som i sin tur alltså kan leda till väldigt höga kostnader i form av reparation av vattenskador och annat.

Du har då alltså gått på en blåsning men hur gör du då för att få tillbaka dina pengar? Det är här problemet verkligen börjar. Den rörmokare du anlitat i Stockholm kan nämligen göra sig okontaktbar och vägra svara på mail, telefon eller sms och liksom gå under jorden. Det är alltås inget unikt för just en rörmokare utan något som tyvärr är vanligt för alla sorters hantverkare i Stockholm. Man kan bara slå på sin tv och se hur programmen om fuskbyggen ökat lavinartat under senare år för att få en bild över problemets omfattning. Det blir alltså omöjligt – eller väldigt svårt åtminstone väldigt svårt – för dig som privatsperson att lyckas få rätt mot denne rörmokare i fråga då du senare ska försöka få ersättning för dennes bristfälliga jobb.

Antingen får du tag på honom och upptäcker att han hellre går i konkurs än betalar eller också så är han helt enkelt omöjlig att nå. Det är nämligen så att många företag hellre tar en konkurs – och startar en ny firma – än att betala sina skulder. Det här är en ond cirkel som måste brytas och detta oavsett om det handlar om en rörmokare i Stockholm eller en snickare i Östersund.

Hur kollar jag upp min rörmokare i Stockholm?

Här måste man alltså som privatperson och kund vara väldigt vaksam innan man skriver på ett kontrakt med exempelvis en rörmokare i Stockholm. Var noga med saker som referenser och kräv gärna ett nummer från tidigare kunder som denne rörmokare utfört jobb hos. Genom att sedan ringa dessa så kan man alltås få en bra bild över saker som priser, hur fort arbetet gått och framförallt – om arbetet varit bra.

Kan inte denne rörmokare lämna något nummer till tidigare kunder han haft i Stockholm så är ju detta en bra indikation på dennes verksamhet och då bör man alltså kanske avstå. En annan ytterst viktig sak är att man aldrig ska betala för ett arbete i förväg – detta gäller naturligtvis oavsett om det handlar om en rörmokare eller en snickare i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Kontakta en professionell rörmokare i Stockholm här.

Arbetsmarknaden för VVS-montörer i Lund

I Lund finns ett förhållandevis brett utbud av VVS-firmor. Det må inte vara lika stort som i närliggande Malmö, men fortfarande finns ett ansenligt antal firmor som är verksamma på området. Att det finns många firmor är givetvis gynnsamt för den som söker en anställning inom VVS i Lund. Dock ska det påpekas att den som har en avlagd yrkesexamen kan hitta jobb nästan var som helst i landet, åtminstone enligt Arbetsförmedlingens lokalprognoser som bedömer konkurrensen om jobben inom en rad olika branscher, däribland VVS.

Myndighetens ettårsprognos

Myndighetens prognos på ett års sikt talar gott för hela VVS-branschen och inte bara för dem som är verksamma i Lund. Det här beror i mångt och mycket på den starka byggkonjunkturen som råder. Hur det ser ut om ytterligare ett eller två år är svårt att spekulera i, men det finns mycket som tyder på att den starka byggnadskonjunkturen kommer att fortsätta. Visserligen kanske inte riktigt i lika hög grad som varit under senaste året, men fortfarande på en hög nivå.

Man kan spekulera i att behovet av kompetens inom VVS kommer att vara fortsatt efterfrågad över hela landet – inte bara i Lund – även när byggandet avtar lite grann. Med rekordmånga nya bostäder kommer det också behövas hantverkare som kan underhålla dem, däribland de som kan VVS.

Gynnas av närheten till Malmö

Även om arbetsmarknaden i Lund kan vara god i sig, gynnas arbetstagare av närheten till Malmö. Om man kan tänka sig att pendla dit har plötsligt mer än dubbelt så många jobb och arbetsgivare att välja mellan om man söker jobb inom VVS. Det här kan jämföras med många andra städer, till exempel Norrtäljes närhet till Stockholm eller Varbergs närhet till Göteborg. Har man en storstad hyfsat nära sig kan man, om man hittar rätt jobb, pendla dit utan större problem.

Med det sagt finns det många som värdesätter högt att ha nära till jobbet. Till exempel gör 45 minuters pendling enkelväg att man har en och en halv timmes mindre tid på dagen att utnyttja till fritid eller familj. Dessutom tillkommer slitage på bilen och högre bensinkostnader. Den som vill jobba inom Lund har dock, som nämnt i inledningen, många arbetsgivare att välja mellan.

Mycket liten konkurrens om jobben

Enligt Arbetsförmedlingen råder mycket liten konkurrens om jobben i hela Skåne län, förutom Tomelilla och Simrishamn där de inte har någon data. I Lund och i närliggande kommuner (Malmö, Burlöv, Svedala, Staffanstorp, Eslöv, Sjöbo och Skurup till exempel) råder även där mycket liten konkurrens om jobben. Den som söker jobb inom VVS i Lund kan alltså tjäna mycket på att vara beredd att pendla en kortare tid till jobbet.

 

Är ett stambyte nödvändigt?

På samma sätt som husets tak, grund och fasad slits och nöts med tiden så gör även rör- och ledningar detsamma och det är tyvärr en fråga som inte alls behandlas med lika stort allvar som då det gäller de andra områden vi nämnde. Detta av naturliga skäl; man ser som husägare inte dessa rör- och ledningar – stammarna som de kallas – syns inte och man tar för givet att de håller en god kvalitet. Något de kanske inte gör och vi behöver knappast förklara vad följderna kan bli om ett rör brister. Det handlar om enorma vattenskador och det handlar om extremt höga kostnader för att korrigera dessa.

Att man inte ser stammarna i fråga är ingen ursäkt; det finns nämligen några varningssignaler som man som husägare kan vara lite uppmärksam på och som kan visa att det börjar bli dags att överväga en inspektion och ett eventuellt stambyte. Ser man att det ofta blir stopp i toaletterna, märker man att det bubblar i diskhon, att det luktar illa ur avloppen eller att vattnet rinner väldigt långsamt så kan det vara läge att ringa efter en rörmokare och låta denna göra en professionell bedömning kring vilken status stammarna i huset håller samt komma med ett lämpligt förslag på lösning.

Denna lösning behöver inte stavas stambyte heller. Nej; ofta så kan det räcka med en stamspolning eller – det vi ska titta lite närmare på här- en relining. Vad är då en relining och hur kan det alternativet vara en bra lösning för en husägare i exempelvis Stockholm?

En relining är ett bra komplement

Först och främst; ett stambyte innebär att man måste riva ut badrummet och ibland även köket – stammarna sitter, som sagt, inuti huset och för att byta dessa så krävs det ett sådant ingrepp. Ett dyrt och plågsamt projekt sett till den minskade levnadsstatusen. Ett stambyte kostar – både pengar och rent mentalt.

En relining däremot är billigare och den ger ett hållbart resultat. En relining innebär att man använder sig av hårdplast och bygger nya stammar inuti de befintliga; en slags reparation där en husägare i Stockholm helt slipper den minskade levnadsstatusen och där det heller inte behövs någon renovering av badrummet. Man behöver nämligen inte riva ut ett badrum vid en relining utan där kan ingreppet ske på andra sätt.

Dock; ett stambyte kommer någon gång att vara nödvändig – en relining håller i kanske tjugo år och det bör man vara medveten om. Det är således ingen ersättning; men det är ett bra komplement som ger stammarna en längre livslängd till ett väldigt bra pris hos rätt företag.

En badrumsrenovering kan bli en mardröm

En av fördelarna som kommit med rot-avdraget är att man tack vare detta kan lägga lite mer pengar på lite lyxigare lösningar. Det vill säga; ska du genomföra en badrumsrenovering så kan du anlita ett företag för hela projektet, du kan dra av 30% av kostnaden och du kan i och med detta unna dig lite exklusivare lösningar än vad du haft råd med tidigare.

Detta är fördelen – men som med allt annat så finns det också en baksida av myntet och då det gäller rot-avdraget och i synnerhet gällande en badrumsrenovering så handlar det uteslutande om att det finns en stor risk med att anlita fel företag.

VIKTIGT AT KOLLA UPP INFÖR RENOVERING

Kort och gott: man anlitar ett företag i god tro, man använder sitt rot-avdrag och efter bara något år så kommer konsekvenserna och där man drabbas av en omfattande vattenskada. Man måste förstå att det – idag mer än någonsin – finns en risk i att anlita ett företag med rot-avdraget och att det finns riktiga skojare därute.

Detta i synnerhet i Stockholm och detta av den enkla anledningen att det finns en enorm kundbas där; en kundbas som gör att man kan gömma sig som företag och där det sällan finns några risker inblandade. Kort sagt; ingen orkar – eller tror att man behöver – kolla upp vilket företag man anlitar i Stockholm och man tar för givet att alla håller samma goda kvalitet. Man är lite för naiva, helt enkelt – och det har man inte råd med.

UNDVIK FUSKJOBB OCH SLIPP VATTENSKADOR

Nej; bor du i exempelvis Täby och ska genomföra en badrumsrenovering så finns det all anledning att lägga lite krut på att undersöka vilket företag som du ska anlita. Hur gör man då det? Vi tänkte rada upp några punkter som kan hjälpa dig att skilja agnarna från vetet och hitta ett pålitligt företag – sådana finns naturligtvis också och i en större skala! Kort och gott, följer du dessa tips så löper du en mindre risk att bli lurad.

Priset. Undvik de företag som ligger extremt lågt i sina offerter. Det handlar om lockpriser och du får ofta exakt vad du betalar för. En badrumsrenovering blir billig oavsett tack vare rot-avdraget; du behöver inte jaga det lägsta priset. På samma sätt kan du även välja bort e företag som ligger för högt. De är sällan så bra som prislappen gör gällande.
Ring kunder. Bästa sättet – enligt oss – är att ta reda på vilken historia företaget har och detta genom att ringa tidigare kunder. Kan man åta sig att genomföra en badrumsrenovering i ditt hus i Täby – ja, då har man förmodligen också erfarenhet från liknande projekt, eller hur? Ring och hör hur de upplevt service och om det kommit några problem i efterhand. Vid en badrumsrenovering så visar sig sällan problemen direkt; något som innebär att du måste ringa kunder långt tillbaka i tiden.
Erfarenhet. Som sagt; du ska ringa kunder långt tillbaka i tiden och det innebär att du även ska söka efter en firma som har några år på nacken. Rutin ska inte underskattas!

En god referens väger tungt

Det sker idag fler renoveringar än vad som tidigare var fallet och detta av en naturligt orsak. Fler personer har helt enkelt råd att genomföra de projekt som tidigare kostat dem för mycket pengar. detta uteslutande tack vare rot-avdraget och där man genom detta kan dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet med renoveringen i fråga. Detta oavsett om det hela gäller en snickare, en rörmokare, en takläggare eller en elektriker samt oberoende av vart i landet man bor. Dock så sticker Stockholm – av naturliga skäl – ut då det kommer till renoveringar och därför så fokuserar vi på den staden här. För; det är nämligen inte enbart guld och gröna skogar då man talar om rot-avdraget. Visst; att fler kunnat se sina drömmar förverkligas är naturligtvis glädjande – men för många så har drömmen i slutändan blivit en ren och skär mardröm. I stort sett alla branscher där rot-avdraget går att använda har drabbats av en farsot och denna i form av rena fuskjobb. Kort och gott – enligt enkel logik: fler har råd att renovera – efterfrågan ökar och där en ökad efterfrågan märks, där kommer också de oseriösa aktörerna att dyka upp i jakt på snabba pengar.

PROBLEMEN VISAR SIG MED TIDEN

Det är ett stort problem och vi har förmodligen enbart sett toppen av isberget ännu. Exempelvis vattenskador har en förmåga att komma först efter några år och därför kan vi säkerligen addera ytterligare fuskjobb till den redan digra listan som hittills rapporterats. Tyvärr.
Lösningen då, hur ska man undvika ett fuskjobb vid en badrumsrenovering? Ja, det finns några små knep som man som privatperson kan använda för att skilja en oseriös firma mot en skicklig sådan (sådana finns naturligtvis också och i ett större antal; de flesta är trots allt riktiga yrkesmän) . Om vi radar upp dessa knep och säger att du står inför att anlita en firma för en badrumsrenovering i din bostadsrätt i Nacka så ser de ut som följer:
Referensobjekt. Vart har företaget jobbat tidigare? Har de bilder som du kan se och har de nummer du kan ringa? En tumme upp från en tidigare kund – gärna flera stycken – väger idag tyngre än alla fina ord du kommer att höra från företaget i fråga. Ring, ring och åter ring; ju fler du orkar kontakta – desto bättre bild får du av företaget du står inför att anlita och vilken kompetens de besitter.
Priset. Kontaktar du flera företag så kommer du att se att det finns en väldigt varierande prisbild. Ett företag kan åta sig din badrumsrenovering extremt billigt, ett annat betydligt dyrare och så vidare. Vilken ska du välja? Ta en i mitten. Ett alltför lågt pris är sällan någon god idé och ett högt pris motsvarar sällan kvaliteten du får på jobbet.

Värt att tänka på gällande en relining

Som fastighetsägare så finns det alltid några mörka moln på himlen och dessa i form av projekt som kan komma att kosta mycket pengar. Det kan handla om att taket på fastigheterna behöver bytas, det kan handla om att man måste byta energibrunn- och system och det kan handla om att man måste genomföra ett stambyte. Det senare är något som sker sällan; men som dåd et väl äger rum för med sig höga kostnader och dessutom en väldigt obekväm situation för de som bor i fastigheterna i fråga.

Det som sker vid ett stambyte är följande: badrummen rivs ut (i vissa fall även kök). Rör och ledningar inuti fastighetskroppen tas ut och ersätts med nya. Badrummen byggs upp igen. Kort och gott; det handlar om ett extremt tidskrävande projekt och för en person som bor i en fastighet där ett stambyte äger rum kommer att få se följande saker inträffa:

  • Det kommer att vara en massa maskiner, en massa arbetare och en massa skräp, damm och smuts i lägenheten.
  • Dela dusch. Duschen kommer förmodligen att ställas i ett gemensamt utrymme; något som innebär att man få dela med sina grannar. Tänk camping ungefär.
  • En provisorisk toalett kommer att placeras i lägenheten.

Det handlar alltså om att man får acceptera att livsstilen förändras ganska rejält  under en period och det många inte är medvetna om är att detta sker i onödan. För; i många fall så är ett stambyte nämligen inte det enda alternativet man har. Det går nämligen att reparera stammarna snarare än att helt ersätta dem med nya och detta ingrepp går under namnet relining.

Relining är ett bra komplement

Om vi kortfattat beskriver en relining så innebär detta att man inuti de befintliga stammarna sprutar in hårdplast som stelnar och att alla brott, läckage och skador därmed lagas. Fördelen? Ja, en relining är avsevärt mycket billigare och dessutom så slipper man hela den omfattande renoveringen av badrummet vi gått igenom. Man slipper alltså riva ut hela badrummet; en relining går att genomföra utan att väggar och golv rivs ut.

Dock: det finns några saker som man ska veta om relining och som man bör ha i åtanke innan. Vi radar upp dessa i punkter och enligt följande:

  • Metoden är ny. Det är ännu lite för tidigt att dra några klara slutsatser kring hur hållbar en relining är. De första genomfördes för ungefär tjugo år sedan och de håller fortfarande. Där har man en bra måttstock att luta sig mot.
  • Välja rätt företag. Det finns idag flertalet olika tekniker vid en relining och exempelvis så använder sig olika företag av olika typer av material. Vårt råd? Välj ett företag som har erfarenhet snarare än en nyetablerad sådan.
  • Det kan behövas ett stambyte. Det går inte att genomföra en relining varje gång stammarna visar tecken på att inte hålla måttet. I vissa fall krävs ett stambyte och om man har äldre, omoderna badrum i fastigheten så är det förmodligen lika bara att ta tjuren vid hornen direkt. Dessutom så fungerar inte en relining om exempelvis tätskiktet i badrummen är skadade.

Läs mer om relining här: http://www.reliningstockholm.biz.

VÄLJ RÄTT VÄRMEPUMP – GUIDE OM DE OLIKA SYSTEMEN

Genom att installera en värmepump minskar behovet att köpa in lika mycket energi för att värma upp bostaden. Därmed blir det i längden en ekonomisk investering. Vilken värmepump som passar bäst beror främst på vilket värmesystem som för tillfället värmer upp bostaden. Generellt så kan man räkna med att för varje kilowattimme som tillförs värmepumpen fås 2-3 kilowattimmar tillbaka.

Luft-Luft

En luft-luftvärmepump (går även under namnet uteluftsvärmepump) ger bäst effekt i bostäder som har direktverkande el. Systemet kopplas inte in till befintligt värmesystem utan värmen kommer ur en fristående modul som oftast monteras i trapphus eller högt upp på en vägg.

Pumpen tar värme i luften ute och för in värmen inomhus. Från början krävdes det relativt hög temperatur utomhus för att värmepumpen skulle fungera men detta har utvecklats med åren och nu kan de levererera värme ända till en utetemperatur på -15 grader. Värme kan alltså levereras nästan året runt. Men det är stor skillnad på hur mycket värme som leveraras beroende på utetemperaturen.

Luft-Vatten

En luft-vattenvärmepump passar i de bostäder som får värme genom ett vattenburet värmesystem. Pumpen tar till vara på den värme som finns i utomhusluften och leder in den till vattensystemet som därmed värms upp. Detta innebär även att det krävs en viss värme ute för att värmepumpen ska ge något resultat. Tack vare forskning och utveckling kan dessa vara verksamma ända ner till mot 15 graders utetemperatur. Det är relativt vanligt att man kopplar in elpanna eller elpatron för att komplettera värmen till vattensystemet i det fall som värmepannan inte kan leverera komplett värme.

Frånluft

En frånluftsvärmepump fungerar enbart i bostäder som har mekanisk fläktventilation sam att det finns en frånluftskanal varifrån pumpen kan ta värmen. I och med att det krävs samlade ventilationskanaler är detta främst vanligt hos nybyggda hus.

Det som sker är att värmepumpen tar vara på den värme som finns i den luft som finns i ventilationssystemet och är på väg ut från bostaden. Värmen förs sedan vidare till varmvattenberedaren eller ett vattenburet värmesystem.

Luften här ligger på ca 20 grader (inomhustemperaturen) och förändras inte över året.  Till skillnad mot luft-vatten kan alltså detta system användas konstant under hela året.

Nackdelen med frånluftspump är att det finns en stark begränsning gällande hur mycket värme som kan tas från systemet.

Bergvärme

För att bergvärme ska kunna utnyttjas måste ett hål borras på mellan 80 och 200 meter. Detta gör att kostnaden för att investera bergvärme är relativt hög. Hur mycket som måste borras beror helt på var berget hittas och hur stor effekt som önskas av bergvärmen.

I berggrunden finns alltid vatten som är fyra grader varmt. Det är detta vatten som bergvärmepumpen som använder sig av. I och med att vattnet inte ändrar temperatur kan denna pump leverera värme under hela året.

Fjärrvärmepump

Fjärrvärme är det mest effektiva och ekonomiska sättet för produktion/distrubition av värme när det kommer till större mängd. Det är därmed vanligt i större bostadsområden och inne i städer. Fjärrvärmen produceras i mycket stora anläggningar och distribueras sedan ut till användarna. Detta istället för att varje användare skulle ha en egen värmepanna.

Det som främst kostar vid fjärrvärme är installation och en fast avgift. Den rörliga kostnaden är däremot mycket låg.

Fjärrvärme kan användas året runt och kan med fördel användas som ensam värmekälla i ett hus.

Ytjordvärmepump

En ytjordvärmepump passar bäst för den som har en större yta att använda sig av att lägga ut slang på. Det krävs nämligen att man kan lägga ut en slang på en yta av 400-600 kvadrameter. Slangen läggs på 6-15dm djup och tar upp värmen från jorden. För att få bäst effekt krävs det att jorden är vattenhaltiga.

Likt bergvärme tar ytjordvärmepumpen tillvara på den värme som finns i marken. Däremot sker detta på ytan och inte på djupet.

Sjövattenvärmepump

Sjövattenvärmepump har samma funktion som en ytjordvärmepump men används istället i vatten. Det krävs därmed att man bor relativt nära en sjö eller flod som inte blir frusen under vintermånaderna. Generellt rekommenderas denna värmepump främst till de med ovanligt hög energiförbrukning.

Rörmokare – Så arbetar en rörmokare eller VVS-montör

En rörmokare har ett varierat jobb som kräver stora tekniska kunskaper och kreativitet. Här går vi igenom vad som ingår i yrket, som i dag ofta benämns VVS-montör.

En rörmokare utbildar sig på gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram, men inriktning på VVS. Efter skolan arbetar de flesta rörmokare som lärlingar på privata företag. Efter två år får man avlägga ett prov för att bli godkänd som VVS-montör. Andra utbildningsvägar är att gå hela utbildningen som lärling, eller att gå en av de olika vuxenutbildningar som finns.

Kallas ofta VVS-montör

Rörmokare är ett gammalt, traditionellt yrke som dock har moderniserats mycket på senare år. Idag benämns rörmokaren oftast som VVS-montör och arbetsuppgifterna är mycket varierade.

Installationer och reparationer av rör och annan utrustning för värme, vatten och sanitet hör till de vanligaste uppgifterna för en modern rörmokare. Badrummet är ofta arbetsplatsen, där rörmokaren kan få i uppgift att installera toalettstolar, duschar och badkar. Andra uppdrag som hamnar på rörmokarens lott är att installera olje- och elpannor, sol- och golvvärme, varmvattenberedare, element och mycket annat. Bland materialen som en rörmokare arbetar med märks bland annat järn, koppar och plast.

En stor del av rörmokaryrket sker i privatbostäder och rör mindre installationer. Men det finns även industrirörmokare, som arbetat som en del av ett större arbetslag ute på industrier. Vanliga uppdrag på industrier kan vara att installera större rörsystem eller kylanläggningar.

Hitta rätt rörmokare

Det finns många rörmokare att välja bland, speciellt i större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö och det gäller att hitta ett pålitligt företag med alla nödvändiga certifikat och som håller vad de lovar.

Stockholm

I vår huvudstad vill vi rekommendera denna rörmokare Stockholm – av egen erfarenhet vet vi att de utför ett gediget arbete inom alla typer av rörarbeten. Dessutom har man en snabb rörjour i Stockholm som direkt är på plats och åtgärdar akuta problem. Ett mycket bra val av rörmokare i Stockholm, helt enkelt.

Göteborg

I Sveriges andra stad tipsar vi gärna om sidan rörmokare Göteborg. Även detta är ett seriöst och kunnigt rörföretag som alltid levererar en service av högsta klass. Man har etablerat sig i Göteborg och utöver att vara rörmokare erbjuder man även eltjänster och renoveringar av olika slag, till exempel badrumsrenoveringar.

Ofta egenföretagare

Rörmokare är ofta egna företagare, som åker runt i firmabilen och hjälper privatpersoner att få ordning på rören i badrum och kök. Andra VVS-montörer arbetar som anställda i en installationsfirma, på en industri eller på ett fastighetsbolag. På sjukhus, där det är extremt viktigt att alla installationer fungerar dygnet runt, finns det också ett stort behov rörmokarens tjänster.
badrum
Kreativitet är en av de viktigaste egenskaperna för en rörmokare, då det ofta dyker upp oväntade problem som måste lösas på arbetsplatsen. I dag krävs det inte bara ett stort hantverkskunnande, utan även betydande tekniska kunskaper, då allt fler installationer är datoriserade. Värme – och kylanläggningar som installerats på senare år är nästan alltid datorstyrda. Som rörmokare måste man även ha gedigna kunskaper när det gäller att läsa ritningar och att förstå andra tekniska beskrivningar.

Speciellt när det gäller service och underhåll är de tekniska kunskaperna viktiga, då anläggningar blivit allt mer avancerade på senare år. En rörmokare med inriktning på service arbetar ofta på egen hand och åker ut i servicebilen med de reservdelar och verktyg som behövs för uppdraget.
Ute på industrianläggningar och byggarbetsplatser är rörmokaren ofta en del i ett större arbetslag, där man kan samarbeta med kollegor inom yrket, men även andra hantverkare, som snickare eller murare.