OVK-besiktning

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Det är som namnet antyder en besiktning av ventilationen i en byggnad med syftet att säkerställa ett gott inomhusklimat. Regelbunden OVK har varit obligatoriskt i Sverige sedan 1991.

OVK utförs alltid vid ett nybygge eller då ett nytt ventilationssystem har installerats. Regeln är sedan att skolor, sjukhus och andra offentliga miljöer ska besiktigas vart tredje år, likaså flerfamiljshus och kontor där det finns fläktventilation för både från- och tilluft.

Certifikat obligatoriskt

För att genomföra en OVK-besiktning behöver kontrollanten vara certifierad. Det finns två typer av certifikat, normal (N) och kvalificerad (K). Kontrollant med N-certifikat får göra besiktningar i fastigheter med självdrag och mekanisk frånluftsventilation, en kontrollant med K-certifikat får utföra OVK i alla byggnader.

Hur ofta?

I byggnader med självdragsventilation eller frånluftsventilation med värmeåtervinning görs en OVK-besiktning istället vart sjätte år. I byggnader med högst två våningar där man har mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning eller mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning finns inget krav på OVK förutom en grundbesiktning innan systemet tas i bruk.

Hur går det till?

Vid en OVK-besiktning för kontrollanten protokoll där han noterar eventuella brister i ventilationssystemet. Detta protokoll lämnas sedan till byggnadens ägare, fastighetsförvaltaren eller bostadsrättsföreningens representant. Ett exemplar skickas också till kommunens byggnadsnämnd. Kontrollanten utfärdar också ett intyg med datum för när kontrollen genomfördes. Detta intyg måste sitta väl synligt i byggnaden, föredragsvis i entrén eller trapphuset. Om brister i ventilationssystemet påtalats efter besiktning har den som är ansvarig för fastigheten oftast sex månader på sig att åtgärda dem, om bristerna inte är av allvarlig art. Om han underlåter att åtgärda bristerna kan kommunen tvinga honom med hot om vite.

När man gör en OVK-besiktning tittar man på hur ventilationssystemet fungerar i relation till vilka byggregler som gällde när det installerades. Man ställer alltså inte samma krav på ett äldre ventilationssystem som på ett nyare. Dock kan kontrollanten rekommendera bättre lösningar för ventilationen om han anser att systemet inte fungerar tillfredsställande.

Eget ansvar

OVK-besiktningen är reglerad i plan- och bygglagen samt Boverkets miljömål ”God bebyggd miljö”. Det är alltså varje fastighetsägares ansvar att se till att OVK blir genomförd regelbundet. En fastighets ägare eller bostadsrättsförening som vill ha OVK utförd vänder sig till en firma med K-certifierade kontrollanter. En certifierad firma kan även erbjuda kombinerade besiktnings- och serviceavtal med fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar. De ser då till att hålla efter ventilationssystemet genom rengöring och tätare kontroller, viket gör att ventilationssystemet fungerar bättre och får en längre livslängd.

Verkar ej förbättrande

Det är också viktigt att poängtera att en OVK-besiktning inte förbättrar ventilationen. Det är enbart en okulär kontroll vars syfte är att kontrollera att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande utifrån sina förutsättningar, och att inomhusmiljön är godkänd enligt boverkets och miljölagens riktlinjer. Vill man ha bättre ventilation i en byggnad bör man installera ett bättre ventilationssystem. Även här kan en certifierad firma hjälpa till med rekommendationer.

Läs mer på http://www.ovkbesiktning.nu/.

Renovering av badrum efter vattenskador

Vi har varnat för fuskjobb tidigare och vi har flaggat för vilka enorma konsekvenser som kan komma av att anlita fel rörmokare eller fel företag vid exempelvis en omfattande badrumsrenovering. Det vi tänkte göra nu är att visa på hur man ska agera då olyckan väl varit framme och hur man ska göra för att återställa ett vatten- eller fuktskadat badrum. Vi har tidigare enbart sagt någonting om att det hela är dyrt och att det tar tid att reparera. Men vi har inte pekat på hur en renovering ser ut och hur man ska göra för att kunna återgår till det normala.

Först och främst: Har du drabbats av en vattenskada eller misstänker du att du har e fuktskada i ditt badrum? Du är inte ensam. Enligt en omfattande undersökning kallad Vattenskaderapporten så kom det fram några skrämmande siffror gällande statusen i våra badrum: så mycket som 53 % av alla vattenskador sker i just badrummet. Främst så är boven i dramat lokaliserat till två stycken ställen: golvbrunnen eller tätskiktet. Dessa två områden är således de första som bör kontrolleras.

En liten fotnot: vattenskador i golvbrunnen är ofta resultatet av ett dåligt jobb medan tätskiktet och vattenskador härstammande därifrån ofta beror på slarv från husägaren. Det är inte ovanligt att man exempelvis borrar upp hyllor och hängare och därmed skadar tätskiktet; något som är onödigt sett till dagens starka lim som går utmärkt att använda. det om det: Vattenskaderapporten gav oss ett svar om var vattenskador uppkommer – en kompletterande rapport gav oss ett svar om hur många. Anticimex genomförde nämligen 2010 en undersökning där 200.000 villor i Sverige undersöktes. Här kom man fram till att så mycket som en fjärdedel var i riskzonen för vattenskador och att ungefär två av hundra hade pågående vattenskador. Skrämmande.

Hur gör man då om man drabbas? Ja, det är viss skillnad på vatten- och fuktskador och ett första steg är att man kontaktar sitt försäkringsbolag och/eller en besiktningsman för en undersökning. Har du tilläggsförsäkring så brukar en sådan även gälla tätskiktet (annars finns det risk för att du själv får stå för den kostnaden). Ibland så kan det räcka med att man korrigera exempelvis golvbrunnen, skapar bättre avrinning och hyr en avfuktare – något man kan göra här – för att komma till bukt med skadan. I många fall så krävs det dock ett mer omfattande ingrepp där kakel och klinkers måste rivas ut och där man dels måste reparera och dels även fukta av badrummet ifråga.

Viktigt är att man är medveten om att den som utfört jobbet har ett ansvar i frågan. Åtminstone tio års garanti är det som gäller (enligt Konsumentverket och Konsumenttjänstlagen). Dock bör du vara medveten om att detta kan bli lite av en långbänk – många företagare smiter ansvaret och det kan vara svårt att vinna en process. Och: en sådan tar tvivelsutan lång tid.

Kontakta per omgående ditt försäkringsbolag och se över vad som gäller där. De har ofta företag under sina vingar som kan bistå vid renoveringar. Steg nummer två är att få företaget vars jobb ligger bakom vatten- eller fuktskadan att ta sitt ansvar. Steg nummer tre är att vara beredd på att vänta. En reparation kan ta lång tid. Har du tur dock så räcker det med att hyra en riktigt effektiv avfuktare. Detta om du upptäckt felet i god tid. Framförhållning krävs – misstänker du att något är fel i ditt badrum så måste du agera direkt. dra inte ut på det; felen är inte självläkande.