OVK-besiktning

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Det är som namnet antyder en besiktning av ventilationen i en byggnad med syftet att säkerställa ett gott inomhusklimat. Regelbunden OVK har varit obligatoriskt i Sverige sedan 1991.

OVK utförs alltid vid ett nybygge eller då ett nytt ventilationssystem har installerats. Regeln är sedan att skolor, sjukhus och andra offentliga miljöer ska besiktigas vart tredje år, likaså flerfamiljshus och kontor där det finns fläktventilation för både från- och tilluft.

Certifikat obligatoriskt

För att genomföra en OVK-besiktning behöver kontrollanten vara certifierad. Det finns två typer av certifikat, normal (N) och kvalificerad (K). Kontrollant med N-certifikat får göra besiktningar i fastigheter med självdrag och mekanisk frånluftsventilation, en kontrollant med K-certifikat får utföra OVK i alla byggnader.

Hur ofta?

I byggnader med självdragsventilation eller frånluftsventilation med värmeåtervinning görs en OVK-besiktning istället vart sjätte år. I byggnader med högst två våningar där man har mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning eller mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning finns inget krav på OVK förutom en grundbesiktning innan systemet tas i bruk.

Hur går det till?

Vid en OVK-besiktning för kontrollanten protokoll där han noterar eventuella brister i ventilationssystemet. Detta protokoll lämnas sedan till byggnadens ägare, fastighetsförvaltaren eller bostadsrättsföreningens representant. Ett exemplar skickas också till kommunens byggnadsnämnd. Kontrollanten utfärdar också ett intyg med datum för när kontrollen genomfördes. Detta intyg måste sitta väl synligt i byggnaden, föredragsvis i entrén eller trapphuset. Om brister i ventilationssystemet påtalats efter besiktning har den som är ansvarig för fastigheten oftast sex månader på sig att åtgärda dem, om bristerna inte är av allvarlig art. Om han underlåter att åtgärda bristerna kan kommunen tvinga honom med hot om vite.

När man gör en OVK-besiktning tittar man på hur ventilationssystemet fungerar i relation till vilka byggregler som gällde när det installerades. Man ställer alltså inte samma krav på ett äldre ventilationssystem som på ett nyare. Dock kan kontrollanten rekommendera bättre lösningar för ventilationen om han anser att systemet inte fungerar tillfredsställande.

Eget ansvar

OVK-besiktningen är reglerad i plan- och bygglagen samt Boverkets miljömål ”God bebyggd miljö”. Det är alltså varje fastighetsägares ansvar att se till att OVK blir genomförd regelbundet. En fastighets ägare eller bostadsrättsförening som vill ha OVK utförd vänder sig till en firma med K-certifierade kontrollanter. En certifierad firma kan även erbjuda kombinerade besiktnings- och serviceavtal med fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar. De ser då till att hålla efter ventilationssystemet genom rengöring och tätare kontroller, viket gör att ventilationssystemet fungerar bättre och får en längre livslängd.

Verkar ej förbättrande

Det är också viktigt att poängtera att en OVK-besiktning inte förbättrar ventilationen. Det är enbart en okulär kontroll vars syfte är att kontrollera att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande utifrån sina förutsättningar, och att inomhusmiljön är godkänd enligt boverkets och miljölagens riktlinjer. Vill man ha bättre ventilation i en byggnad bör man installera ett bättre ventilationssystem. Även här kan en certifierad firma hjälpa till med rekommendationer.

Läs mer på http://www.ovkbesiktning.nu/.