Så fungerar OVK – obligatorisk ventilationskontroll

Ända sedan 1991, då dåvarande regeringen beslöt att särskilda certifierade besiktningsmän skulle kontrollera så att ventilationen fungerar precis om det är tänkt, har det kommit till folks hem gubbar (tjänstemän) som har tittat på ventiler och fläktar med papper och pennor i hösta hugg. De har som uppgift att för kommunens räkning kontrollera att ventilerna för förskolor, skolor, sjukhus och likande sådana byggnader har en tillräckligt bra ventilering. Det är nämligen viktigt att de små skoleleverna får i sig tillräckligt med syre inomhus. Om inte blir det svårt för dem att koncentrera sig och fokusera på det som händer och sker i skolan. Det ska ske vart tredje år, oavsett vad dagisen, skolorna och andra byggnader där människor vistas hela dagarna. Även flerfamiljshus, kontor, personalrum och industrier ska kontrolleras vart tredje år om de har fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda och fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda med värmeåtervinning.

Detta syftar har kontrollerna av ventilerna

Då kontrollerar gubbarna att inga förorening sprids i byggnaden via ventilerna och att för dem som vill förstå hur ventilerna fungerar ska det finnas instruktioner som är lättillgängliga. Och att ventilerna fungerar som de är tänkta att göra. När de har gjort kontrollen ska intyget sättas upp på väl synlig plats i byggnaden. Sedan ska de eventuell fel som har upptäckts åtgärdas genast eller så fort som möjligt. Det är fastighetsägarens ansvar. Medan det är kommunens ansvar att se till att kontrollerna genomförs. OM inte felen och bristerna åtgärdas kommer tjänstemännen tillbaka och genomför kontroller på nytt, händer inget då tvingar kommunen fastighetsägaren att åtgärda felet eller bristen.

stat och kommuner anlitar privata företag

När det kommer till att utföra dessa kontroller kan kommunerna anlita privata företag. När det kommer till alla sådana val av företag som ska utföra den verksamhet som staten, kommuner och landsting ska utföra, regleras det via lagen om offentliga upphandlingar, vilket innebär att de är tvungna att alltid utannonsera vad för slags arbete som avses, tid för uppdraget och omfattning. Efter det ska alla företag som berörs av den typen av tjänster kunna söka uppdraget och tävla med varandra om att få det attraktiva uppdraget. Principen brukar vara den att man väljer den som är billigast, eftersom det handlar om skattebetalarnas pengar. Men billigast är sällan bäst. Vissa företag tänker på det märkliga omkullkastande logiken att om företaget tar så lite betalt får även uppdragsgivaren ungefär ”det de betalar för”, vilket innebär att de knappt får tjänsten utförd, vilket ju är nonsens. Det är ju inte därför ett företag vinner upphandlingen; för att knappt utföra den, utan för att utföra den på bästa sätt. Därför är det bättre att välja den som i stället ger mest för pengarna. Läs mer här om ett företag som utför OVK besiktningar i Stockholm.